ISO 9001:2015

Norma ISO 9001 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta (według ISO 9001 wyrobem jest także usługa).

Certyfikat

W dniu 19.05.2023r. został przeprowadzony audit nadzoru, który miał na celu sprawdzenie i ocenę stopnia spełnienia wymagań określonych w ISO 9001:2015.

Raport z auditu nr: W-A382411/B2/U/9001.

Podczas auditu zostało zbadane wdrożenie i skuteczność systemu zarządzania. Podstawą oceny systemu była dokumentacja auditowa. Audit miał charekter próbki losowej. Cel auditu został osiągnięty – potwierdzono zgodność audytowanego systemu zarządzania z normą ISO 9001:2015.

Do pobrania

[.pdf] CERTYFIKAT ISO 9001 (w języku polskim)
[.pdf] CERTYFIKAT ISO 9001 (w języku angielskim)

Akredytacja PCA

16 października 2013 roku Laboratorium Wzorcujące Arkom uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AP-154. Zakres akredytacji obejmuje wzorcowanie sprawdzianów gwintowych trzpieniowych i pierścieniowych (walcowych i stożkowych), pierścieni wzorcowych, płytek wzorcowych, czujników analogowych i cyfrowych. W 2015 roku rozszerzyliśmy zakres akredytacji o wzorcowanie płyt pomiarowych, a w roku następnym także sprawdzianów gładkich tłoczkowych i pierścieniowych.

Zakres akredytacji Laboratorium Arkom

Certyfikat

PCA potwierdziło kompetecje techniczne w zakresie stosowania normy PN‑EN ISO/IEC 17025 dla Laboratorium Wzorcującego ARKOM Sp. z o.o.

Czytaj dalej Laboratorium wzorcujące

Do pobrania